SKJUTFÄLTSRÖJNING

 Scanjack har en gedigen erfarenhet av röjning av oexploderad amminition (OXA, i dagligt tal blindgångare). Våra tjänster är tillämpbara vid all typ av förändrad markanvändning där marken är eller misstänks vara förorenad med OXA. Våra uppdragsgivare kan vara statliga myndigheter, kommuner, byggbolag, markägare eller andra intressenter, som på något sätt vill förädla och exploatera mark förorenad med OXA.

Ekonomin är en avgörande faktor i samband med all typ av förändrad markanvändning, exploatering och nyproduktion. Skjutfältsröjning kan i vissa fall vara kostsamt. Därför är det vår erfarenhet att vi tillsammans med våra beställare uppnår bästa resultat, när vi deltar i ett tidigt skede i processen. Ju tidigare vi kan bistå våra beställare med infomation om OXA i ett område, desto bättre förutsättningar finns det för att ett projekt att uppnå ett bra resultat i plan- och byggprocessen samt en god ekonomisk hushållning.

Nedan följer några exempel när våra tjänster är tillämpbara och då vi kan bistå våra kunder genom att vara delaktiga i ett tidigt skede i deras planerings-/förädlingsprocesser:

 • Framtagande av översiktsplan och fördjupade översiktplaner
 • Framtagande av planprogram
 • Framtagande av detaljplaner
 • Vid val av placering av huskroppar och markanläggningar
 • Vid val av vilken mark som är lämplig för exploatering

Beroende av i vilket skede i processen befinner sig, kan vi genomföra olika typer av studier för att fastslå förekomsten av OXA i ett visst område. Dessa studier kan sedan ligga till grund för en ekonomisk bedömning och kostnadskalkyl vilket redogör för hur ekonomin i ett projekt påverkas då det finns OXA i marken. Ofta är vissa områden mer lämpliga för exploatering än andra ur OXA-hänseende.

Skjutfältsröjning kan delas in i fyra delar:

a)    Detaljrekognosering
b)    Röjning
c)    Kvalitetskontroll
d)    Destruering av OXA

Förklaringar:
a)      Detaljrekognosering:
Detaljrekognosering genomförs i områden som har blivit identifierade som områden innehållande eller som kan innehålla oexploderad ammunition (OXA). Detaljrekognoseringen innebär en grundlig undersökning för att lokalisera nya och/eller tidigare kända “OXA-farliga” områden. Det innebär insamling av detaljerad information för upprättande av bl.a. Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) enligt Miljöbalken och andra skyddsåtgärder inför den eventuellt nödvändiga efterföljande OXA-röjningen.
Den insamlade informationen ligger även till grund för den riskklassificering som slutligen görs och kan med fördel även ligga till grund för anpassning av kommunala detaljplaner för områdena i fråga. 

Resultatet blir: 

 • Klassificering av områden så att rätt åtgärder kan sättas in i nästa skede
 • Kartläggning av sannolika OXA positioner
 • Anpassade detaljplaner, vilket kan ge stora kostnadsbesparingar för exploatören då röjningsinsatserna kan optimeras
 • Underlag för MKB och miljöplaner för röjningsarbetena i enlighet med svensk miljölagstiftning

Detaljrekognosering är den del av processen som möjliggör klassificering av markområdena i, dels sådana områden som går att exploatera utan röjningsinsatser dvs där ingen OXA finns i marken, dels områden där det med rimliga röjningsinsatser går att få bort OXA samt slutligen i områden där koncentrationen av OXA är så stor att det är direkt orimligt/oekonomiskt att genomföra röjning. Sådana områden inhängnas och lämnas i befintligt skick.

b)    Röjning:

Vid röjning kan ett antal olika söktekniker användas såsom:

 • Minsökare
 • Metallsökare som är anpassade och kalibrerade för ytsökning av OXA  
 •  Amröjsökare

 

Sökarna ger en indikation om att det kan finnas OXA i marken.

En indikation innebär att ammunitionsröjarna försiktigt måste gräva fram föremålet och – om det är en OXA – identifiera den och omhänderta den.

Grävning sker dels manuellt men företrädesvis med en bepansrad traktorgrävare.

 

Den yta som är misstänkt skiktgrävs bort av traktorgrävaren till ett djup som motsvarar av den hotbild som finns.

 

c)     Kvalitetskontroll:

 Innan de röjda områdena avlämnas till beställaren genomförs en intern kvalitetskontroll på minst 10 % av områdena och dokumenteras.

d)    Destruktion av OXA:

Destruktion av OXA sker företrädesvis genom att Scanjack AB spränger/destruerar OXA på lämplig plats. Detta kan ske kontonuerligt under själva röjningen, men vanligast är att all OXA sprängs i slutet av röjningsuppdraget, om mängden OXA ej är för stor. Scanjack AB:s personal besitter lång och gedigen utbildning rörande Ammunitionsröjning och har  erforderliga svenska utbildningar för att genomföra civilt sprängningsarbete inklusive transport av mindre mängder explosiva varor (sprängkort samt ADR1.3 utbildning). Vid allt arbete med sprängning finns en utsedd sprängarbas samt en sprängplan.

Vid större ammunitionsmängder OXA, kan det vara kostnadseffektivast att återvinna/recycla de olika komponenterna (metaller, sprängmedel etc.) inom landet.