OM SCANJACK

Verksamheten
Scanjacks verksamhet omfattar tillverkning, försäljning och uthyrning av minröjningsmaskiner samt sedan 2009 röjning av oexploderad ammunition, s.k.OXA, på militära skjutfält och övningsområden.

Scanjack är idag en etablerad leverantör av maskiner och tjänster på världsmarknaden för tung mekaniserad minröjning. Bolagets huvudprodukt, minröjaren Scanjack 3500, har sålts och används i flera minkontaminerade delar av världen. Maskinen har genomgått omfattande tester hos kunder med hårda krav.

Scanjack är även i Sverige den enda civila aktören inom OXA-röjningsområdet, som tillfullo tillämpar de internationell standarder och regler som gäller inom området. Röjningsarbetena följer självklart såväl Arbetsmiljölagen som Miljöbalken.

Produktutveckling, konstruktion, kvalitetssäkring, leveransplanering och produktkoordinering sker i bolagets egen regi liksom marknadsföring och försäljning. Tillverkning av de delar som ingår i en Scanjack 3500 läggs huvudsakligen ut på underleverantörer. Scanjacks produktion bedrivs i Dalarna i samarbete med mycket kvalificerade underleverantörer.

Affärsidé
Scanjack ska på fullt marknadsmässiga villkor utveckla och leverera mekaniserad minröjningsutrustning samt arbeta för att denna utrustning kommer till användning i så stor utsträckning som möjligt, varhelst i världen behov föreligger.
Scanjack ska även leverera tjänster inom ammuntionsröjningsområdet, helt i enlighet med gällande nationella och internationella författningskrav.

Mål
Scanjack AB ska:

  • Av omvärlden betraktas som den främste leverantören av effektiv och säker mekaniserad minröjningsutrustning.
  • Kunna på kort varsel göra bolagets produkter tillgängliga varhelst i världen de behövs.
  • Efter utförda OXA-röjningsarbeten till kunderna överlämna förstklassig dokumentation och verifikat som intygar en högtstående kvalitetssäkring

Strategi
För att uppnå de övergripande målen, skall Scanjack tillämpa följande strategiska hörnstenar:

  • Scanjack skall genom tydlig närvaro och via fortlöpande dialog med köpare, operatörer, finansiärer och myndigheter säkerställa att Bolagets produkter, teknologier och tjänster uppvisar rätt egenskaper med avseende på kvalitet, funktionalitet och säkerhet.
  • Produkter och tjänster skall så långt som möjligt baseras på känd teknologi, så att Bolagets egen specialkompetens kan utnyttjas optimalt.
  • Arbetet med utformning och anpassning av lämpliga modeller för försäljning, uthyrning eller andra former för upplåtande av Bolagets produkter skall fortgå kontinuerligt.
  • Arbetet med utformning och vidareutveckling av metoder för kostnadseffektiv OXA-röjning, destruktion av röjd OXA samt återvinning av metallskrot och andra återvinningsbara material/ämnen skall drivas löpande och anpassas till marknadens utveckling
  • Bolaget skall samarbeta med eller förvärva lämpliga verksamheter med kompletterande utrustning, teknologier, distributionskanaler och/eller andra ändamålsenliga tillgångar.

Verksamheten skall bedrivas enligt strikt affärsmässiga grunder och alltid ge ideella, statliga eller kommersiella kunder ett professionellt bemötande.